В какво вярваме

Вярваме, че Свещеното Писание на Стария и Новия завет са единственото боговдъхновено откровение на Бога към човеците и че то е съвършеното правило за вярата и живота на църквата – Sola Scriptura! (Само Писанието!)

Вярваме, че спасението ни е само поради Божията благодат към нас бунтовните и окаяни грешници – Sola Gratia! (Само по благодат!)

Вярваме, че спасението ни е само в Христос – Solo Christo! (Само Христос!)

Вярваме, че получаваме спасението си само чрез вяра в Христос – Sola Fide! (Само чрез вяра!)

Вярваме, че цялата слава принадлежи на Бога – Soli Deo Gloria! (Само на Бога да бъде слава!)

ЕСЦ-Панагюрище приема Доктриналните позиции на СЕСЦ в България, които детайлно са развити в Уестминстърската изповед на вяра!